• Your cart is currently empty
  ← Return To Shop

[:nl]

parallax layer

ONDERZOEK OP MAAT

Onderzoek naar het marktpotientieel voor bestaande en nieuwe producten, 100% tailor-made? Food in Mind Zorgt ervoor!

Meestal verschillen de vraag en de benadering binnen uw markt totaal van de retail: retailproducten kunt u niet zomaar gebruiken binnen foodservice. Daarom staan onze consultants in voor een professionele marktbenadering, analyses en strategische voorstellen via:

 • expertinterviews: individuele en persoonlijke contacten met afnemers, tussenpersonen en cateraars (ketens)
 • benchmarking met succesvolle bedrijven
 • de meest recente kwantitatieve gegevens uit onze foodservice database

Van Analyse naar .. Actie!

Food in Mind:

 • maakt uw actuele marktsituatie transparant
 • analyseert uw positie
 • screent de toepasbaarheid van uw producten
 • brengt de concurrentie in kaart
 • definieert uw groeipotentieel
 • helpt u concrete actiepunten te ontwikkelen

Het onderzoek verloopt in 3 stappen

Stap 1: de actuele marktsituatie

 • Het kwantitatief belang van uw productgroep(en) binnen de specifieke segmenten
 • Perceptual mapping: marktpositionering en SWOT analyse van de belangrijkste marktspelers
 • Het belang van het push-pull benadering bij specifieke accounts en segmenten
 • Omgevingsfactoren die de huidige en toekomstige evolutie bepalen
 • Typologie van de consument en gebruiksmomenten van de productcategorieën

Stap 2: uw groeipotentieel

Mogelijke ontwikkelingen voor uw organisatie, rekening houdend met:

 • marktgrootte en belang van elk segment afzonderlijk
 • evolutie en tendensen binnen elk segment
 • actuele marktsituatie en dominantie van de huidige spelers
 • Eisen inzake de nieuwe, ideale leverancier-partner

Stap 3: uw strategische actiepunten

 • Belang van actueel kwaliteitsniveau; de USP’s en culinaire toegevoegde waarde van uw productgamma
 • Prijspositionering voor eindverbruiker en tussenpersoon
 • Margepolitiek van grossiers en ketens (centrale); de bypass methode
 • Nodige commerciële ondersteuning voor key-accounts en andere prospecten
 • Het belang van de field, communicatie en andere instrumenten uit de marketing-mix

sideimg-onderzoekopmaat-01
sideimg-onderzoekopmaat-02
[:fr]
parallax layer

LA RECHERCHE SUR MESURE

La recherche sur le potentiel du marché des produits existants et nouveaux, sur mesure à 100%? Food in Mind s’en porte garant!

Habituellement, la demande et l’approche de votre marché diffèrent – du marché de détail: il ne suffit pas de transférer les produits de détail dans le secteur du foodservice.

Par conséquent, nos consultants professionnels se portent garant d’une approche professionnelle du marché, d’analyses approfondies et de propositions stratégiques à travers :

 • des interviews avec les experts: des contacts individuels et personnels avec les clients, agents et traiteurs industriels (chaînes)
 • le benchmarking avec les entreprises à succès
 • Les données quantitatives actualisées, issues de notre base de données du secteur

Passez de l’analyse … à l’action !

Food in Mind:

 • expose votre situation actuelle sur le marché
 • analyse votre position
 • examine l’applicabilité de vos produits
 • identifie vos concurrents
 • définit votre potentiel de croissance
 • vous aide à développer des actions concrètes

La recherche est organisée en 3 étapes

Étape 1: La situation actuelle du marché

 • L’importance quantitative de votre( vos) produit (s) dans les segments spécifiques
 • Une identification perceptuelle: positionnement sur le marché et l’analyse SWOT des principaux acteurs du marché
 • L’importance de l’approche push-pull sur des comptes clients et segments spécifiques
 • Les facteurs ambiants qui déterminent l’évolution actuelle et future
 • Typologie des consommateurs et des moments de consommation dans les catégories de produits

Etape 2: Votre potentiel de croissance

Les opportunités pour votre organisation, compte tenu de:

 • La taille du marché et l’importance de chaque segment
 • L’évolution et des tendances dans chaque segment
 • La situation actuelle du marché et la prédominance des acteurs actuels
 • Les prérequis pour le partenaire- fournisseur idéal

Étape 3: Votre action stratégique

 • Importance du niveau de qualité actuel, l’USP et la valeur ajoutée culinaire de votre gamme de produits
 • Positionnement de prix pour le consommateur final et intermédiaire
 • Politique de la marge des grossistes et des chaînes (centrales), la méthode de dérivation (bypass)
 • Des supports commerciaux appropriés, pour les comptes clients majeurs et prospects
 • L’importance du département des ventes, de la communication et des autres instruments du marketing mix

sideimg-onderzoekopmaat-01_fr
sideimg-onderzoekopmaat-02_fr
[:]